01637 Icon Metallic Polar White 72-3/8" L x 13" H Fender Skirt