151630 Icon Metallic Bronze Polar 72-3/8" x 13" Fender Skirt