697594 Sony AM/FM/CD/USB/Satellite RV Receiver Radio