Rhino Extreme Exoskeleton - Hose Extension - 5' 39865