Wye, 1-1/4" x 1-1/4" x 1-1/4", Slip x Slip x Slip - ABS