BM30PW SmartPlug Systems Non-Metallic White Power Cord Plug End