RV Drain Hose Kit, Bayonet, Valterra EZ Coupler -10'